[اسم]

filtrate

/ˈfɪltreɪt/
قابل شمارش

1 مایع از فیلتر گذشته مایع جداسازی شده (از مواد جامد معلق)

specialized
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان