[اسم]

بازی

( ب-ا-ز-ی )
1 game play
فعالیتی برای تفریح، سرگرمی یا مسابقه

game /geɪm/ /ɡeɪm/


play /pleɪ/ /pleɪ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان