[فعل]

بازی کردن

( ب-ا-ز-ی- -ک-ر-د-ن )
1 to play
فعالیتی به‌خصوص را به‌منظور سرگرمی، تفریح یا مسابقه انجام دادن، در فعالیتی سرگرم‌کننده یا ورزشی شرکت کردن

to play /pleɪ/ /pleɪ/

2 to play to act , to perform
در نقشی بازی کردن، نقشی را اجرا کردن

to play /pleɪ/ /pleɪ/


to act /ækt/ /ækt/


to perform /pərˈfɔːrm/ /pəˈfɔːm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان