[اسم]

برکت

( ب-ر-ک-ت )
1 blessing abundance

blessing /ˈblɛsɪŋ/ /ˈblɛsɪŋ/


abundance /əˈbʌndəns/ /əˈbʌndəns/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان