[اسم]

بشر

( ب-ش-ر )
1 mankind man , human being , human race

mankind /ˌmænˈkɑɪnd/ /mænˈkaɪnd/


man /mæn/ /mæn/


human being /ˈhjumən ˈbiɪŋ/ /ˈhjuːmən ˈbiːɪŋ/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان