[فعل]

بلند کردن

( ب-ل-ن-د- -ک-ر-د-ن )
1 to lift to raise , to pick up

to lift /lɪft/ /lɪft/


to raise /reɪz/ /reɪz/


to pick up /pɪk ʌp/ /pɪk ʌp/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان