[اسم]

بندرگاه

( ب-ن-د-ر-گ-ا-ه )
1 wharf harbor

wharf /wɔrf/ /wɔːf/


harbor /ˈhɑr.bər/ /ˈhɑːbə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان