[فعل]

به وحشت انداختن

( ب-ه- -و-ح-ش-ت- -ا-ن-د-ا-خ-ت-ن )
1 to terrify to scare , to frighten

to terrify /ˈter.ə.faɪ/ /ˈtɛrɪfaɪ/


to scare /skɛr/ /skeə/


to frighten /ˈfraɪtən/ /ˈfraɪtn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان