[فعل]

to frighten

/ˈfraɪtən/
فعل گذرا
[گذشته: frightened] [گذشته: frightened] [گذشته کامل: frightened]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ترساندن وحشت زده کردن

معادل ها در دیکشنری فارسی: ترساندن به وحشت انداختن متوحش ساختن
to frighten somebody
کسی را ترساندن
  • He frightens me when he drives so fast.
    او وقتی که با سرعت زیاد رانندگی می‌کند، من را می‌ترساند.
to frighten somebody to death
کسی را تا سر حد مرگ ترساندن
  • The noise frightened me to death.
    آن صدا مرا تا سر حد مرگ ترساند.
to frighten the life out of somebody
کسی را تا سر حد مرگ ترساندن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان