[اسم]

frigate bird

/ˈfrɪɡət bɜːrd/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مرغ دله

  • 1.The female frigate bird is very beautiful.
    1. مرغ دله ماده بسیار زیبا است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان