[صفت]

frightful

/ˈfraɪtfl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more frightful] [حالت عالی: most frightful]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 وحشتناک ناخوشایند، بسیار بد

معادل ها در دیکشنری فارسی: وحشتناک موحش
informal
مترادف و متضاد awful terrible
  • 1.It was absolutely frightful!
    1. آن واقعاً وحشتناک بود!

2 هولناک تکان‌دهنده

  • 1.There’s been a frightful accident.
    1. تصادف هولناکی رخ داده‌است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان