[صفت]

موحش

( م-و-ح-ش )
1 dreadful frightening , frightful

dreadful /ˈdred.fəl/ /drɛdfʊl/


frightening /ˈfrɑɪt.ən.ɪŋ/ /ˈfraɪtnɪŋ/


frightful /ˈfraɪtfl/ /ˈfraɪtfl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان