[صفت]

dreadful

/ˈdred.fəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more dreadful] [حالت عالی: most dreadful]

1 مخوف وحشتناک

  • 1. I was beginning to think I'd made a dreadful mistake.
    1 . داشتم کم کم فکر می‌کردم که اشتباهی مخوف مرتکب شده‌ام.
  • 2. The food was bad and the service was dreadful.
    2 . غذا بد بود و خدمات وحشتناک بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان