[اسم]

dream

/driːm/
قابل شمارش

1 رویا خواب

to have a dream about something/somebody
درباره چیزی/کسی خواب دیدن
 • I had a very odd dream about you last night.
  دیشب خواب خیلی عجیبی درباره تو دیدم.
good/bad/vivid/sweat dream
خواب خوب/بد/واضح/شیرین [خوب]
 • I had a bad dream last night.
  دیشب یک خواب بد دیدم.
to have a dream that...
خواب دیدن که ...
 • Paul had a dream that he won the lottery.
  "پال" خواب دید که برنده بخت‌آزمایی شده‌است.
to give oneself bad dreams
باعث خواب بد دیدن شدن
 • Don’t think about it. You’ll only give yourself bad dreams.
  به آن فکر نکن. فقط باعث می‌شود خواب بد [کابوس] ببینی.
Sweet dreams!
خواب‌های خوب ببینی!

2 هدف آرزو، رویا

مترادف و متضاد ambition desire goal hope
impossible/possible dream
رویای محال/ممکن
 • 1. He wanted to be rich but it was an impossible dream.
  1. او می‌خواست ثروتمند شود، اما یک رویای محال بود.
 • 2. Her lifelong dream was to be a famous writer.
  2. رویای تمام زندگی او این بود که نویسنده مشهوری شود.
to follow ones dream
هدف خود را دنبال کردن
 • You should follow your dream.
  باید هدفت را دنبال کنی.
to be ones dream to do something
انجام دادن کاری آرزوی کسی بودن
 • It's always been my dream to take piano lessons.
  همیشه آرزویم بوده است که در کلاس‌های (آموزش) پیانو شرکت کنم.
a dream come true
تحقق یک رویا
 • If I win, it will be a dream come true.
  اگر برنده شوم، تحقق یک رویا خواهد بود.
to turn a dream into reality
رویایی را به حقیقت مبدل کردن
 • She tried to turn her dream of running her own business into reality.
  او سعی کرد رویای داشتن کسب و کار برای خودش را به حقیقت مبدل کند.
the person of ones dreams
فرد رویاهای کسی
 • I've finally found the man of my dreams.
  من بالاخره مرد رویاهایم را پیدا کردم.
to fulfill a dream
محقق کردن یک رویا
 • I had a chance to fulfill my childhood dream.
  فرصتی برای محقق کردن رویای کودکی‌ام داشتم.
hopes and dreams
امیدها و آرزوها
 • It was the end of all my hopes and dreams.
  آن پایان تمام امیدها و آرزوهای من بود.
a dream car/house/job ...
یک ماشین/خانه/شغل و... رویایی
 • What's your dream job?
  شغل رویایی شما چیست؟

3 خواب و خیال

مترادف و متضاد daydream
in a dream
در خواب و خیال
 • She walked around in a dream all day.
  او تمام روز در خواب و خیال راه می‌رفت.

4 (چیز یا فرد) رویایی

informal
 • 1. Isn't he a dream?
  1 . آیا او فردی رویایی نیست؟
 • 2. That meal was an absolute dream.
  2 . آن وعده غذایی یک چیز کاملا رویایی بود.
[فعل]

to dream

/driːm/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: dreamed] [گذشته: dreamed] [گذشته کامل: dreamed]

5 رویا دیدن خواب دیدن

مترادف و متضاد have a dream
to dream of/about somebody/something
راجع به کسی/چیزی خواب دیدن، رویای چیزی/کسی را دیدن
 • 1. I often dream about flying.
  1. من اغلب رویای پرواز کردن می‌بینم.
 • 2. What did you dream about last night?
  2. دیشب راجع به چه چیزی خواب دیدی؟
to dream something
خواب چیزی را دیدن
 • Did it really happen or did I just dream it?
  آیا واقعا اتفاق افتاد یا من خواب آن را دیدم؟
to dream (that)…
خواب دیدن که ...
 • I dreamed that I was having a baby.
  خواب دیدم که داشتم بچه‌دار می‌شدم.

6 آرزو داشتن تصور کردن

مترادف و متضاد daydream fantasize about wish for wonder
to dream of/about something
آرزوی چیزی را داشتن
 • 1. It was the kind of trip most of us only dream about.
  1. از آن سفرهایی بود که بیشتر ما فقط آرزویش را داریم.
 • 2. She dreams of becoming a famous actress.
  2. او آرزو دارد بازیگر مشهوری شود.
to dream (that)…
تصور کردن اینکه ...
 • He never dreamed that one day he would become President.
  او هرگز تصور نمی‌کرد که روزی رئیس‌جمهور خواهد شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان