[صفت]

بهتر

( ب-ه-ت-ر )
1 better superior

better /ˈbet.ər/ /ˈbɛtə/


superior /suˈpɪriər/ /suːˈpɪəriə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان