[صفت]

superior

/suˈpɪriər/
غیرقابل مقایسه

1 ارشد مافوق

مترادف و متضاد higher-ranking senior inferior junior
 • 1.When your superior officer gives you an order, you do it.
  1. وقتی افسر ارشد شما به شما دستور می‌دهد، باید اطاعت کنید.

2 عالی فوق‌العاده، برتر

معادل ها در دیکشنری فارسی: اعلا افضل برتر ممتاز فایق
مترادف و متضاد inferior
 • 1.This is a superior fossil of a trilobite.
  1. این یک فسیل فوق‌العاده از تریلوبیت است.
 • 2.This is clearly the work of a superior artist.
  2. این آشکارا اثری از یک هنرمند برتر است.

3 بهتر

معادل ها در دیکشنری فارسی: بهتر
superior to something/somebody
بهتر از چیزی/کسی
 • 1. I think ground coffee is superior to instant coffee.
  1. من فکر می‌کنم قهوه آسیاب‌شده از قهوه فوری بهتر است.
 • 2. Your computer is far superior to mine.
  2. کامپیوتر تو خیلی بهتر از من است.
[اسم]

superior

/suˈpɪriər/
قابل شمارش

4 مافوق بالادست

معادل ها در دیکشنری فارسی: بالادست مافوق
مترادف و متضاد boss manager senior inferior subordinate
 • 1.We will need a letter of recommendation from one of your superiors.
  1. ما به یک توصیه‌نامه از یکی از افراد مافوق شما نیاز خواهیم داشت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان