[اسم]

supermarket

/ˈsuː.pərˌmɑr.kɪt/
قابل شمارش

1 فروشگاه فروشگاه بزرگ، سوپر مارکت

مترادف و متضاد mall market mart shopping center
  • 1. I have to stop at the supermarket on the way home.
    1 . در راه خانه باید به فروشگاه سر بزنم.
  • 2. The supermarket is on Church Street near the post office.
    2 . فروشگاه در خیابان "چرچ" نزدیک اداره پست است.
کاربرد اسم supermarket به معنای فروشگاه
معادل فارسی اسم supermarket "فروشگاه" است، البته استفاده از واژه "سوپرمارکت" نیز رواج دارد. supermarket به فروشگاه یا مغازه معمولا بزرگی گفته می شود که مردم برای خرید غذا، نوشیدنی و وسایل مورد نیاز خانه به آنجا می روند. مثال:
".I have to stop at the supermarket on the way home" (در راه خانه باید به فروشگاه سر بزنم.)
".The supermarket is on Church Street near the post office" (فروشگاه در خیابان "چرچ" نزدیک اداره پست است.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان