[صفت]

supernatural

/ˌsuː.pərˈnætʃ.ə.rəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more supernatural] [حالت عالی: most supernatural]

1 ماوراء طبیعی غیر طبیعی

مترادف و متضاد paranormal
  • 1.supernatural activities
    1. فعالیت های غیر طبیعی
  • 2.supernatural powers
    2. قدرت های ماوراء طبیعی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان