[صفت]

supersonic

/ˌsuːpərˈsɑːnɪk/
غیرقابل مقایسه

1 مافوق صوت فراصوت

  • 1. a supersonic jet
    1 . یک جت مافوق صوت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان