[صفت]

supersonic

/ˌsuːpərˈsɑːnɪk/
غیرقابل مقایسه

1 مافوق صوت فراصوت

معادل ها در دیکشنری فارسی: مافوق صوت
  • 1.a supersonic jet
    1. یک جت مافوق صوت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان