[اسم]

superstructure

/ˈsuːpərstrʌktʃər/
قابل شمارش

1 روساخت روبنا

معادل ها در دیکشنری فارسی: روبنا روساخت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان