[اسم]

superstore

/ˈsuːpərstɔːr/
قابل شمارش

1 فروشگاه بسیار بزرگ سوپر استور

  • 1.a computer superstore
    1 . فروشگاه بزرگ کامپیوتر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان