[صفت]

superstitious

/ˌsuːpərˈstɪʃəs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more superstitious] [حالت عالی: most superstitious]

1 خرافاتی خرافی

  • 1.I'm superstitious about the number 13.
    1 . من راجع به عدد سیزده خرافاتی هستم.
  • 2.superstitious beliefs
    2 . اعتقادات خرافی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان