[صفت]

superlative

/sʊˈpɜr.lət̬.ɪv/
غیرقابل مقایسه

1 عالی (صفت)

  • 1. "Youngest" is the superlative form of "young".
    1 . «جوان‌ترین» حالت عالی صفت «جوان» است.
[اسم]

superlative

/sʊˈpɜr.lət̬.ɪv/
قابل شمارش

2 صفت عالی (دستور زبان)

  • 1. "Richest" is the superlative of "rich."
    1 . "ثروتمندترین" صفت عالی واژه "ثروتمند" است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان