[اسم]

superlative

/sʊˈpɜr.lət̬.ɪv/
قابل شمارش

1 صفت عالی (دستور زبان)

  • 1."Richest" is the superlative of "rich."
    1. "ثروتمندترین" صفت عالی واژه "ثروتمند" است.
[صفت]

superlative

/sʊˈpɜr.lət̬.ɪv/
غیرقابل مقایسه

2 عالی (صفت)

معادل ها در دیکشنری فارسی: صفت عالی
  • 1."Youngest" is the superlative form of "young".
    1. «جوان‌ترین» حالت عالی صفت «جوان» است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان