[فعل]

to superimpose

فعل گذرا و ناگذر

1 روی چیزی قرار دادن روی چیزی منطبق کردن، روی چیزی گذاشتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان