[اسم]

superhuman

/ˌsuːpərˈhjuːmən/
قابل شمارش

1 ابرانسان فوق بشر

[صفت]

superhuman

/ˌsuːpərˈhjuːmən/
غیرقابل مقایسه

2 فوق بشری ابرانسانی

  • 1.superhuman strength
    1. توانایی فوق بشری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان