[فعل]

to superintend

/sˈuːpɚɹɪntˌɛnd/
فعل گذرا و ناگذر

1 نظارت کردن سرپرستی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان