[اسم]

بیلچه

( ب-ی-ل-چ-ه )
1 trowel spade

trowel /ˈtraʊəl/ /ˈtraʊəl/


spade /speɪd/ /speɪd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان