[اسم]

trowel

/ˈtraʊəl/
قابل شمارش

1 بیلچه

معادل ها در دیکشنری فارسی: بیلچه
a garden trowel
یک بیلچه باغبانی

2 ماله (بنایی)

معادل ها در دیکشنری فارسی: ماله
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان