[اسم]

trousers

/ˈtraʊzərz/
غیرقابل شمارش

1 شلوار

معادل ها در دیکشنری فارسی: شلوار
مترادف و متضاد jeans pants slacks
  • 1.I need a new pair of trousers to go with this jacket.
    1. من به یک شلوار جدید که با این کاپشن متناسب باشد نیاز دارم.
  • 2.I will wear a long shirt and trousers.
    2. من یک پیراهن بلند و شلوار خواهم پوشید.
کاربرد اسم trousers به معنای شلوار
معادل اسم trousers در فارسی "شلوار" است. trousers یا شلوار به نوعی از لباس گفته می‌شود که از کمر تا مچ پا را (هر پا را به‌طور جداگانه) پوشش می‌دهد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان