[اسم]

بی‌وفایی

( ب-ی-‌-و-ف-ا-ی-ی )
1 unfaithfulness disloyalty , treachery , infidelity

unfaithfulness /ʌnfˈeɪθfəlnəs/ /ʌnfˈeɪθfəlnəs/treachery /ˈtretʃəri/ /ˈtretʃəri/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان