[صفت]

بی‌کس

( ب-ی-‌-ک-س )
1 lonely alone , forlorn , desolate

lonely /ˈloʊn.li/ /ˈləʊnli/


alone /əˈloʊn/ /əˈləʊn/


forlorn /fərˈlɔrn/ /fəˈlɔːn/


desolate /ˈdɛsələt/ /ˈdɛsəlɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان