[اسم]

تاسف

( ت-ا-س-ف )
1 regret

regret /rɪˈgret/ /rɪˈgrɛt/

2 sorrow

sorrow /ˈsɑːroʊ/ /ˈsɒrəʊ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان