[اسم]

ترجمان

( ت-ر-ج-م-ا-ن )
1 translator interpreter

translator /trænsˈleɪtər/ /trænsˈleɪtə/


interpreter /ɪnˈtɜrprətər/ /ɪnˈtɜːprɪtə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان