[اسم]

تشدد

( ت-ش-د-د )
1 severity intensity

severity /sɪˈvɛrɪti/ /sɪˈverəti/


intensity /ɪnˈtɛnsəti/ /ɪnˈtɛnsɪti/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان