[فعل]

تشریف آوردن

( ت-ش-ر-ی-ف- -آ-و-ر-د-ن )
1 to come to arrive

to come /kʌm/ /kʌm/


to arrive /əˈrɑɪv/ /əˈraɪv/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان