[اسم]

تطابق

( ت-ط-ا-ب-ق )
1 correspondence accordance , likeness

correspondence /ˌkɔrəˈspɑndəns/ /ˌkɒrɪsˈpɒndəns/


accordance /əˈkɔrdəns/ /əˈkɔrdəns/


likeness /ˈlaɪknəs/ /ˈlaɪknəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان