[اسم]

تعلیم دادن

( ت-ع-ل-ی-م- -د-ا-د-ن )
1 to instruct to teach , to train

to instruct /ɪnˈstrʌkt/ /ɪnˈstrʌkt/


to teach /tiʧ/ /tiːʧ/


to train /treɪn/ /treɪn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان