[اسم]

تفحص

( ت-ف-ح-ص )
1 investigation research

investigation /ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn/ /ɪnˌvestɪˈɡeɪʃn/


research /rɪˈsɜrtʃ/ /rɪˈsɜːʧ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان