[اسم]

تفریح

( ت-ف-ر-ی-ح )
1 recreation amusement

recreation /ˌrɛkriˈeɪʃən/ /ˌriːkriˈeɪʃn/


amusement /əmˈjuzmənt/ /əˈmjuːzmənt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان