[اسم]

تلفن

( ت-ل-ف-ن )
1 telephone phone

telephone /tel.əˌfoʊn/ /ˈtelɪfəʊn/


phone /foʊn/ /fəʊn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان