[صفت]

تلفنی

( ت-ل-ف-ن-ی )
1 phone telephone

phone /foʊn/ /fəʊn/


telephone /tel.əˌfoʊn/ /ˈtelɪfəʊn/

[قید]

تلفنی

( ت-ل-ف-ن-ی )
1 by telephone over the phone
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان