[قید]

تماما

( ت-م-ا-م-ا )
1 entirely completely

entirely /ɪnˈtaɪərli/ /ɪnˈtaɪəli/


completely /kəmˈpliːt.li/ /kəmˈpliːtli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان