[اسم]

تندرستی

( ت-ن-د-ر-س-ت-ی )
1 health fitness , healthiness

health /helθ/ /helθ/


fitness /ˈfɪt.nəs/ /ˈfɪtnəs/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان