[اسم]

تندی

( ت-ن-د-ی )
1 swiftness speed , rapidity

swiftness /swˈɪftnəs/ /swˈɪftnəs/


speed /spiːd/ /spiːd/


2 hotness

hotness /hˈɑːtnəs/ /hˈɒtnəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان