[اسم]

hotness

/hˈɑːtnəs/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 گرما

2 جذابیت

3 تندی

معادل ها در دیکشنری فارسی: تندی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان