[اسم]

hotplate

/ˈhɑːtpleɪt/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اجاق بشقابی گاز پیکنیک

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان