[اسم]

hottie

/hˈɑːɾi/
قابل شمارش

1 آدم بسیار جذاب (به ویژه زن جوان)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان