[اسم]

hourglass

/ˈaɪʊɹɡlæs/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ساعت شنی

معادل ها در دیکشنری فارسی: ساعت شنی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان