[اسم]

hourglass figure

/ˈaʊərˌglæs ˈfɪgjər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اندام مانند ساعت شنی (بالاتنه و پایین تنه بزرگ و کمر باریک)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان