[اسم]

hound dog

/ˈhaʊnd dɔːɡ/
قابل شمارش

1 سگ تازی

  • 1.hound dogs are used in hunting.
    1 . سگ های تازی در شکار استفاده می شوند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان